Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οδηγός για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕ.Π.Α.

Οι παρακάτω οδηγίες αποτελούν συνδυασμό των οδηγιών που έχει εκδώσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η Κοινωνική Υπηρεσία του Σωματείου MDA Ελλάς, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα Μέλη του Σωματείου. Για αυτό το λόγο, παρακαλείσθε, αν έχετε κάποια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με τα παρακάτω, να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική Λειτουργό του Σωματείου, κα Μωραΐτη Γεωργία, στο τηλ 2103616980, -1, για να μπορεί να συμπεριληφθεί στις συγκεκριμένες οδηγίες, προς βοήθεια άλλων Μελών.

 

Για την διεκδίκηση οποιονδήποτε δικαιωμάτων που συσχετίζονται με προβλήματα υγείας, το πρώτο και άκρως απαραίτητο βήμα είναι η έκδοση του ποσοστού αναπηρίας του ατόμου. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από την κλινική εξέταση μιας επιτροπής ιατρών από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Στη συνέχεια θα βρείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεστε καθώς και κάποιες σημειώσεις στις οποίες πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αίτησή σας.

Από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Υγειονομικές Επιτροπές προσδιορίζουν τα ποσοστά με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. (Ν.3863/2010 αρθ.6). (Επισυναπτόμενο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Συνοπτικά)

 1. Γνωμάτευση του θεράποντος-παραπέμποντος ιατρού + Εισηγητικός φάκελος
 2. Ό,τι εξετάσεις έχει ο πάσχων που τεκμηριώνουν την πάθησή του
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα).
 4. Φωτοτυπία των δύο πρώτων σελίδων από το βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης
 5. Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.
 6. Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 7. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
 8. Αίτηση για ΚΕΠΑ
 9. ΑΦΜ

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αναλυτικές οδηγίες)

 

 1. Γνωμάτευση του θεράποντος-παραπέμποντος ιατρού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η γνωμάτευση πρέπει να είναι από α) ιατρό του Δημοσίου ή β) ιδιώτη ιατρό με θεώρηση από τον ιατρικό σύλλογο
 • Πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού.
 • Αντίγραφο γνωμάτευσης σε καμία περίπτωση δε γίνεται δεκτό.
 • Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού δηλαδή ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος ,Ειδικότητα, Φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), τηλέφωνο, FAX, E-MAIL, πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης.
 • Στην ανωτέρω γνωμάτευση και τον εισηγητικό φάκελο πρέπει να εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή.
 • Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται το ιστορικό πορείας της νόσου, η εξέλιξη, οι πιθανές επιπλοκές και η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.
 • Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει μαζί με την γνωμάτευση να δώσει στον ασθενή και τον εισηγητικό φάκελο, τον οποίο συμπληρώνει ο ίδιος ο ιατρός.
 • Η χρονική ισχύς των γνωματεύσεων και των εισηγητικών φακέλων είναι 4 μήνες.
 • Όσα Μέλη του MDA Ελλάς παρακολουθούνται σε κάποια Ειδική Μονάδα Νευρομυϊκών Παθήσεων, την συγκεκριμένη γνωμάτευση και τον εισηγητικό φάκελο μπορούν να την λάβουν από εκεί, ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού των Μονάδων.
 1. Ό,τι εξετάσεις έχει ο πάσχων που τεκμηριώνουν την πάθησή του
 • Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ,κλπ.
 • Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής,(π.χ. βιοψίες, εξετάσεις DNA) γίνονται επίσης δεκτά.
 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα).
 • Εάν πρόκειται για ανήλικο, φωτοτυπίες της αστυνομικής ταυτότητας των γονέων.
 • Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, πρέπει να προσκομίσουν διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
 1. Φωτοτυπία των δύο πρώτων σελίδων από το βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης
 • Εάν πρόκειται για ανήλικο, φωτοτυπία των δύο πρώτων σελίδων του ανηλίκου και του γονέα μέσω του οποίου ασφαλίζεται.

 

 1. Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα ευρωπαίου ασφαλισμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Απαιτείται φωτοτυπία της βεβαίωσης του ΑΜΚΑ ή της κάρτας ευρωπαίου ασφαλισμένου και όχι μόνο ο αριθμός.
 1. Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Το παραπεμπτικό πρέπει να προσκομιστεί όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από τον ασφαλιστικό φορέα.
 • Το παραπεμπτικό το δίνει το τμήμα Παροχών του εκάστοτε ασφαλιστικού ταμείου.
 • Αν υπάρχει παραπεμπτικό, δεν πρέπει να προσκομιστεί το παράβολο.
 1. Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Το παράβολο χρειάζεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα
 • Χρειάζεται επίσης σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ).
 • Άποροι οι οποίοι αιτούνται παροχές από την Πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο είσπραξης. Εντούτοις, το ΙΚΑ δεν έχει εκδώσει ακόμα κάποια τέτοια εγκύκλιο προς τους υπαλλήλους του, επομένως είναι πιθανό να ζητηθεί το παράβολο ακόμα και σε ασφαλισμένους της Πρόνοιας.
 1. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από την αστυνομία, χρειάζεται σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, χρειάζεται απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.
 1. Αίτηση για ΚΕΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η αίτηση δίνεται από τα ΚΕΠΑ. Προσοχή να συμπληρωθούν τα πεδία «Κατηγορία αιτήματος», που βρίσκονται στην 2η γραμμή της αίτησης, σύμφωνα με τους κωδικούς που δίνονται στο παράρτημα της αίτησης.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Σε πολλές περιπτώσεις έχει ζητηθεί βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τον εκάστοτε Δήμο, αν πρόκειται για ανήλικο.
 • Σε περιπτώσεις ανηλίκων και πάλι, έχει ζητηθεί εξουσιοδότηση από τον άλλον γονέα (από αυτόν που καταθέτει την αίτηση), η οποία θα αναγράφει οτι είναι ενήμερος και ότι συμφωνεί με την κατάθεση των δικαιολογητικών για να εξεταστεί το παιδί από ΚΕΠΑ.
 • Επίσης έχει ζητηθεί Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας.
 • Σε περίπτωση επανεξέτασης πρέπει να προσκομίσετε και αντίγραφο τελευταίας απόφασης αναπηρίας.
 • Προσοχή! Για την ημερομηνία και την ώρα της εξέτασης από την Επιτροπή, ενημερώνεστε πλέον μέσω sms, επομένως η συμπλήρωση του πεδίου «Κινητό» είναι απαραίτητη.
 • Τέλος, την ημέρα της εξέτασης είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας φωτοτυπημένα όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλατε κατά την αίτησή σας.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Αφού ο ασθενής υποβληθεί σε αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α, του χορηγείται η Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση, όπου πιστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της αναπηρίας. Στη γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) με κατάθεση παραβόλου 46.14 ευρώ εντός (10) Δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας.

Στη Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (ΒΥΕ), η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην οποία θα παραπονείται για την ορθότητα της κρίσης της ΒΥΕ και θα αιτείται την ακύρωσή της. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι 60 ημέρες (ή 90 ημέρες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό). Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης στον ενδιαφερόμενο ή από τότε που αυτός αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για το περιεχόμενό της.

 

 

Μωραΐτη Γεωργία

Κοινωνική Λειτουργός

MDA Ελλάς

 

 

Muscular Dystrophy Association